Oldchan.com(就)返生


各位朋友,唔知你地之中有幾多人聽過老陳呢個人,或者佢嘅oldchan.com?呢個算係我人生上1.5個chapter的一件美事。套個英文講法:「其餘果D都係歷史lu。」2006年,唔知老陳受左咩刺激,忽然吹雞要為veryveryoldchan.com招魂,就好似《Space Cowboy》入面個「代達羅斯小隊」咁樣,個個隊友彈返晒出黎。一時間人人磨拳察掌,嚇得下人。
又套句荷里活電影預告片對白:
「Coming This Summer...」

No comments: